Knihovní řád

            VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.

středisko Městská knihovna, Litomyšlská 72, 56601

Vysoké Mýto,  IČO 28852150

 

 

 

 

Knihovní řád

Městské knihovny ve Vysokém Mýtě

 

 

Obsah

Hlava I. Základní ustanovení … 1

Hlava II. Vymezení základních pojmů … 4

Hlava III. Služby uživatelům … 6

Hlava IV. Základní povinnosti uživatelů … 7

Hlava V. Služby určené registrovanému čtenáři … 8

Hlava VI. Registrace čtenáře … 10

Hlava VII. Ochrana osobních údajů … 12

Hlava VIII. Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz … 16

Hlava IX. Prezenční výpůjčka … 20

Hlava X. Absenční výpůjčka … 21

Hlava XI. Společná ustanovení o výpůjčkách … 24

Hlava XII. Reklamační řád … 25

Hlava XIII. Dluh čtenáře … 27

Hlava XIV. Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn … 30

Hlava XV. Výjimky z knihovního řádu … 31

Hlava XVI. Ustanovení přechodná a závěrečná … 31

Příloha Knihovního řádu MKVM (Ceník) … 32

Příloha knihovního řádu používání boxu na vracení knih  …34

 

Hlava I.

Základní ustanovení

 

čl. 1 Právní zakotvení

(1) V souladu se statutem společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. (dále jen VMK) a podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále jen KŘ).

 (2) Podle § 4 odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

(3) Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(4) Činnost knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

c) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

d) Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb.,

e) Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),

f) vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,

g) Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích,

h) vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích,

i) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č.356/1999Sb.,

j) Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

k) Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

čl. 2 Poslání a činnost knihovny

 

Městská knihovna ve Vysokém Mýtě. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 9,11, 12, 13 KZ. Slouží kulturním, informačním a vzdělávacím potřebám, a to především občanů, Je veřejnou univerzální knihovnou, která shromažďuje, nakupuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, hudebniny, zvukové materiály, elektronické dokumenty, reprodukce výtvarných děl, grafické listy a další informační prameny. Knihovna prodává knihy, časopisy, mapy a hudebniny vyřazené z knihovního fondu. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

 

čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 

(1) Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby:

         aa) půjčování v prostorách knihovny – prezenční půjčování,

         ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

b) meziknihovní služby:

         ba) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

         bb) mezinárodní meziknihovní služby,

c) cirkulační a currentové služby,

d) kopírovací služby,

e) informační služby:

ea) poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

eb) bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,

ec) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

ed) přístup do bází dat lokálních i na síti,

ee) přístup na internet,

ef) konzultační služba,

f) elektronické služby,

g) propagační služby:

ga) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu,

gb) vydávání seznamů větších celků knihovního fondu,

gc) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucích,

gd) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,

ge) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,

gf) WWW stránky knihovny, FB stránky knihovny

gg) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,

gh) audiovizuální programy,

h) speciální služby

ha) nákup knih, časopisů, novin, map, hudebnin, zvukových materiálů, elektronických dokumentů, reprodukcí výtvarných děl, grafických listů,

hb) prodej knih, časopisů, novin, map, hudebnin vyřazených z knihovního fondu

(2) Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ resp. Odst. 3 a 4 tamtéž

(3) Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona a dále

podle zřizovací listiny ředitel VMK.

 

Hlava II.

Vymezení základních pojmů

 

čl. 4

(1) Provozním dnem se rozumí den, ve kterém knihovnaposkytuje službu absenčního půjčování a umožňuje vracet vypůjčené knihovní jednotky.

(2) Box na vracení knih je schránka určená k vracení knih, informace o použití viz příloha knihovního řádu,

(3) Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely výpůjčního procesu může být rovněž rám obrazu, speciální obal, sluchátka, elektronické zařízení apod.

(4) Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které MKVM zpřístupňuje svým uživatelům.

(5) Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování knihovníkem.

(6) Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MKVM, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetu, telefonicky apod.

(7) Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel, který vstoupil s MKVM do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu MKVM umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.

(8) Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu MKVM poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.

(9) Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá MKVM výslovné svolení (podle ustanovení čl. 36), aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny. Pro dočasné poskytnutí práva užití autorského díla, které knihovna poskytne čtenáři, se ustanovení o výpůjčce použijí přiměřeně.

(10) Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MKVM  při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

(11) Čtenářským kontem je záznam o vzájemných právech a povinnostech MKVM a čtenáře vedený prostředky výpočetní techniky.

 (12) Zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé čtenáře. Dále jen ZK. Slouží jako půjčovna hudebních nosičů, zvukových knih, beletrie i naučné literatury, včetně pohádek a příběhů pro děti.

 

Hlava III.

Služby uživatelům

 

čl. 5

(1) MKVM poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, rešeršní, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(2) MKVM umožňuje využívat knihovní fond a katalogy svého knihovního fondu.

(3) MKVM umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MKVM a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů MKVM. MKVM umožňuje přístup k internetu.

(4) MKVM za úhradu stanovenou v článku V. přílohy knihovního řádu umožňuje z fondu MKVM zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13 a § 30a autorského zákona za úhradu uvedenou v článku V. přílohy knihovního řádu.

(5) MKVM pro veřejnost pořádá kulturní a vzdělávací akce.

(6) MKVM informuje o svých službách na internetové adrese www.knihovna-vm.cz/ a dalšími vhodnými prostředky.

(7) Nad rámec dosavadních služeb MKVM může experimentálně poskytovat nové služby. MKVM si vyhrazuje právo kdykoliv takové služby přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby se řídí podmínkami, které MKVM pro tuto službu předem stanoví.

(8) MKVM může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MKVM nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MKVM nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

 

Hlava IV.

Základní povinnosti uživatelů

 

čl. 6

(1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

(3) Všechny služby MKVM uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MKVM, a způsobem, který není na újmu činnosti MKVM a práv ostatních osob.

(4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat.

(5) Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MKVM. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

(6) Při práci s výpočetní technikou, s audiálním, reprografickým a jiným technickým zařízením MKVM je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů, nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MKVM. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

(7) Vedoucí knihovny může po souhlasu ředitele VMK vydat návštěvní řád příslušné knihovny, který upraví podrobněji pravidla provozu vyplývající ze specifických podmínek knihovny.

(8) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.

 

čl. 7

Údaje o pobytu uživatele v knihovně

(1) Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů MKVM sleduje a zaznamenává kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny.

(2) Záznamy pobytu MKVM pořizuje pouze za účelem ochrany majetku a knihovního fondu a zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých.

(3) Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány a mohou být předány veřejnému úřadu jen v souladu s účelem podle odst. (2).

(4) Záznamy pobytu MKVM uchovává 3 dny, případně po dobu nezbytnou k naplnění účelu podle odst. (2).

 

čl. 8

(1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

(2) Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považovánoza krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

(3) Uživatel je na výzvu zaměstnance MKVM povinen předložit ke kontrole svá zavazadla, nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.

 

 Hlava V.

Služby určené registrovanému čtenáři

 

čl. 9

(1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl. 11.

(2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

(3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.

(4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky podle čl. 41 až čl. 44.

 (5) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku MKVM k vymezeným účelům.

(6) Registrovaný čtenář má právo si rezervovat předem na určitou dobu přístup k internetu.

(7) MKVM může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po internetu.

 

 čl. 10

Vedoucí MKVM může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Vedoucí MKVM tak rozhodne, pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MKVM,

b) dluží alespoň 20 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná,

c) nebo jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.

 

čl. 11

Meziknihovní výpůjční služby

Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi MKVM a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona za úhradu stanovenou v čl. VII přílohy  knihovního řádu. Tato služba je poskytována na vybraných pracovištích.

 

čl. 12

Článek vypuštěn.

 

čl. 13

Přístup ke čtenářskému kontu

(1) Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovně.

(2) Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněné heslem.

(3) Registrovaný čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům MKVM, sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.

(4) Registrovaný čtenář je povinen dbát na to, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

(5) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MKVM.

 

 Hlava VI.

Registrace čtenáře

 

čl. 14

Registrace čtenáře věku alespoň 15 let

(1) Žadatel o registraci (dále jen „žadatel“) věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MKVM o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

(2) Registrovaným čtenářem se může stát žadatel, který je občanem Evropské unie (dále jen EU), nebo který je usazen v České republice a tuto skutečnost doloží.

(3) Usazenost se dokládá veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa pobytu žadatele. Není-li z objektivních důvodů doložení usazenosti veřejnou listinou možné, může MKVM připustit doložení usazenosti jiným věrohodným způsobem; v takovém případě se lhůta pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí přihlášky čtenáře dle čl. 19 prodlužuje na jeden měsíc.

(4) Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem totožnosti.

(5) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.

 

čl. 15

Registrace čtenáře mladšího 15 let

(1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MKP o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.

(2) Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

(3) Přihláška žadatele musí být podepsána ručitelem. Ten ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře. Ručitelem může být též zákonný zástupce.

 

 čl. 16

Společné ustanovení k ručitelům podle čl. 16 a čl. 17

(1) Ručitel, který je fyzickou osobou, musí být zletilý, plně svéprávný, splňovat podmínky pro zápis za čtenáře MKVM, a současně nesmí mít on ani jiný čtenář, za kterého ručí, vůči MKVM splatný dluh.

(2) Ručitel, který je právnickou osobou, musí splňovat podmínky čl. 19.

(3) Ručitel musí být registraci osobně přítomen, prokázat svou totožnost a ručitelské prohlášení podepsat v přítomnosti zaměstnance MKVM.

(4) Osobní přítomnost ručitele není nutná, pokud jeho podpis pod zárukou za splnění závazků žadatele o registraci bude úředně ověřen.

(5) Ručitel žadatele mladšího 15 let též nemusí být osobně přítomen, pokud je zároveň jeho zákonným zástupcem a žadatel při registraci hodnověrně prokáže svou totožnost zpravidla průkazem obsahujícím jméno, příjmení, datum narození a fotografii.

 

čl. 17

Registrace právnické osoby

(1) Právnická osoba se sídlem nebo s odštěpným závodem umístěným v České republice požádá MKVM o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím odštěpného závodu nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba, které MKVM vydá čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu právnická osoba předloží další přihlášku.

(2) Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění odštěpného závodu v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.

(3) Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby MKVM vydala čtenářský průkaz.

 

čl. 18

Společné ustanovení pro registraci všech osob

MKVM je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.

 

 čl. 19

Vznik právního vztahu

Právní vztah mezi MKVM a žadatelem vznikne, jakmile MKVM se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. MKVM vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

 

čl. 20

Více souběžných registrací

Duplicitní registrace fyzické osoby za čtenáře MKVM není přípustná.

 

Hlava VII.

Ochrana osobních údajů

 

čl. 24

Zpracovávané osobní údaje

(1) MKVM zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem, jeho zástupcem nebo ručitelem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

(2) MKVM zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

a) poskytování služeb čtenářům,

b) ochrany majetku MKVM a knihovního fondu,

c) hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců MKVM,

d) statistického hodnocení činnosti MKVM,

e) evidence pohledávek a účetních operací,

f) postupu při vyřizování žádostí čtenářů,

g) informování o službách poskytovaných MKVM.

(3) Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho

a) jméno a příjmení,

b) pohlaví,

c) datum narození,

d) kontaktní adresa v ČR,

e) druh a číslo osobního dokladu,

f) a stát, který tento doklad vydal.

(4) Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

 (5) Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou

a) další adresa,

b) e-mailová adresa,

c) telefon,

d) akademické tituly,

e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či ZTP-P.

(6) Základní údaje a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně osoby, která za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

(7) Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení a adres oznámit bez zbytečného odkladu.

(8) Údaje dle odst. 5 písm. a) až d) uvede čtenář, pokud chce umožnit, aby tyto údaje MKVM využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání. Údaj dle odst. 5 písm. e) uvede, pokud chce čerpat výhody, které MKVM poskytuje držitelům průkazu, např. registraci zdarma.

(9) Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o

a) čtenářských průkazech,

b) provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr,

c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,

d) rezervaci knihovní jednotky,

e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MKVM prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,

f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

(10) Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 (11) Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MKVM učinila vůči čtenáři či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MKVM a jak tento úřad o návrhu rozhodl. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách, kterými čtenář dokládá skutečnosti uvedené v žádosti.

 

 Čl. 24a

Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

(1) Práva čtenáře jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo

na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu

(právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

(2) Čtenáři na jeho žádost MKVM poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. MKVM poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.

(3) Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí MKVM údaje správné. Základní údaje registrovaného čtenáře dle čl. 24 odst. (3) s výjimkou kontaktní adresy, je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle čl. 32 knihovního řádu.

(4) Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že MKVM zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MKVM o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MKVM odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání žádosti čtenáře se užije přiměřeně ustanovení Hlavy XII. knihovního řádu (Reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

(5) Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na vedoucí MKVM, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

čl. 25

Uchovávání osobních údajů

(1) Osobní údaje čtenáře, jeho zástupce a ručitele MKVM uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou

a) přihláška čtenáře,

b) změnové formuláře, na kterých se uvádějí změny údajů proti stavu zaznamenanému na přihlášce čtenáře,

c) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost

d) účetní a právní doklady.

(2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky.

Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

(3) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele, MKVM uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 24 a změny v nich provedené.

(4) Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům chrání nejméně dva ochranné systémy.

(5) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele MKVM uchovává na archivních médiích, která uchovávají stav databází uvedených v odst. (3) vždy k určitému datu. K archivním médiím přistupuje pouze odpovědný zaměstnanec MKVM. V případě nutné obnovy počítačové databáze nejsou z archivních médií obnovovány údaje anonymizované podle čl. 26 odst. (10).

(6) MKVM předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi [čl. 60 odst. (6) a čl. 66].

 

čl. 26

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

(1) MKVM zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MKVM vyplněnou přihlášku.

(2) Osobní údaje čtenáře MKVM likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MKVM žádný dluh.

(3) Osobní údaje čtenáře MKVM likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období [čl. 30 odst. (2)] uplynuly dva roky, a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MKVM. Na žádost čtenáře uchovává MKVM osobní údaje vždy o jeden rok déle.

(4) Účetní údaje MKVM likviduje vždy k 1. 1. roku následujícího po uplynutí 5 let od provedení peněžité transakce.

(5) MKVM nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitele MKVM podle čl. 10 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

(6) Osobní údaje ručitele nebo zákonného zástupce čtenáře likviduje MKVM, jakmile pominul důvod pro ručení či zastupování.

(7) Pokud je táž osoba zároveň čtenářem, ručitelem či zákonným zástupcem čtenáře, likviduje MKVM její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

(8) Čtenář, který vůči MKVM nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích, objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře k počítačové síti MKVM a výpůjčnímu protokolu MKVM. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká (čl. 52).

(9) Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje MKP skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a další právní předpisy.

(10) Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

 

Hlava VIII.

Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

 

čl. 27

Čtenářská práva a povinnosti

(1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MKVM

a) dodržovala knihovní řád,

b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,

c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

a) dodržovat knihovní řád,

b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem,

c) a plnit včas a řádně všechny své dluhy vůči MKVM.

 

čl. 28

(1) MKVM může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář MKVM nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči MKVM splatný peněžitý dluh.

(2) Zablokovat čtenářská práva může MKVM též tehdy, hrozí-li újma na právech čtenáře nebo MKVM, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.

 (3) Právo MKVM zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

 

čl. 29

Čtenářský průkaz

(1) Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem.

(2) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři MKVM poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

(4) Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit.

(5) Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz. Jeho cena je zahrnuta v zápisném.

(6) Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle čl. IV přílohy knihovního řádu.

(7) Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více než třemi roky je zdarma.

(8) Čtenáři může být na jeho žádost jako čtenářský průkaz zaregistrován jiný průkaz, který MKVM na základě dohod jí uzavřených jako čtenářský průkaz akceptuje. Tím pozbývá jeho dosavadní čtenářský průkaz platnosti.

 

čl. 30

Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv

(1) Čtenářská práva podle čl. 27 trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v čl. 26 odst. (2) a (3).

(2) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají zpravidla jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení.

(3) MKVM na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovaně, trvání jeho práv o další rok, pokud čtenář splní všechny podmínky stanovené knihovním řádem. Čtenář je povinen zaplatit poplatek za jedno registrační období [čl. 31 odst.].

(4) Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

(5) Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

(6) Prodloužit čtenářská práva po skončení registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svoji totožnost. Nové registrační období začíná dnem, kdy byla žádost o prodloužení schválena.

 

čl. 31

Zápisné a poplatek za registrační období

(1) Čtenář věku alespoň 15 let při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v čl. I přílohy knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období.

(2) Čtenář mladší 15 let při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v čl. I přílohy knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období.

(3) Zápisné ani poplatek za registrační období neplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P.

(4) Při prodloužení čtenářských práv čtenář věku alespoň 15 let zaplatí poplatek za registrační období podle čl. II přílohy knihovního řádu.

(5) Pří prodloužení čtenářských práv čtenář mladší 15 let zaplatí poplatek za registrační období podle čl. II přílohy knihovního řádu.

(6) Zkrácené registrační období trvá po dobu tří kalendářních měsíců. Jeho výše je uvedená v čl. I přílohy knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období.

 

čl. 32

Prokazování totožnosti po registraci čtenáře

(1) MKVM žádá ověření totožnosti čtenáře při

a) prodloužení čtenářských práv podle čl. 30 odst. (6),

b) odblokování čtenářských práv podle čl. 28 odst. (2),

c) změně údajů podle čl. 24 odst. (7) a při změně e-mailové adresy u knihovníka,

d) žádosti o zdvojnásobení výpůjčních lhůt podle čl. 38 odst. (9),

e) generování hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,

f) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,

g) výpisu historie čtenářského konta,

h) vracení kauce, zálohy či přeplatku,

i) vystavení duplikátu nebo zaregistrování jiné karty podle čl. 29 odst. (8)

j) a pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, MKVM zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.

(2) Odstavec vypuštěn.

(3) Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. (1) MKVM ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby [čl. 19 odst. (1)].

(4) Ověření totožnosti čtenářova zástupce a ručitele žádá MKVM vždy.

 

čl. 32a

Prodloužení čtenářských práv s omezením

(1) MKVM na žádost čtenáře bezplatně prodlouží, a to i opakovaně, o další rok trvání těch jeho práv, která nejsou spojena s dluhem čtenáře (čtenářská práva s omezením). Čtenářská práva s omezením se nevztahují zejména na poskytnutí absenční výpůjčky podle Hlavy X.

(2) Žádost podle odst. (1) může čtenář podat osobně v knihovně, prostřednictvím internetu či jiným způsobem, který knihovna k tomu účelu nabídne.

(3) Čtenářská práva s omezením skončí uplynutím registračního období, na žádost čtenáře či zahájením registračního období bez omezení podle čl. 30 odst. (6).

 

Hlava IX.

Prezenční výpůjčka

 

čl. 33

Výpůjčka z volného výběru

(1) Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku z volného výběru.

 

čl. 34

Výpůjčka mimo volný výběr

(1) Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje MKVM pouze registrovanému čtenáři.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku.

 

čl. 35

Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám

(1) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li splněny podmínky čl. 36, nebo ji vrátit.

(2) Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit

a) jakmile ji nepotřebuje [viz též čl. 48 odst. (2)],

b) nebo před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve.

 (3) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu MKVM nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční [čl. 36 odst. (1)].

(4) Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky na místo, odkud byla vypůjčena.

 

Hlava X.

Absenční výpůjčka

 

čl. 36

Smlouva o absenční výpůjčce

(1) MKVM se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(2) Smlouvu podle odst. (1) MKVM uzavře, pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.

(3) Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce na jeho čtenářské konto. Výpis čtenářského konta poskytne MKVM čtenáři při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá. Podle volby čtenáře mu jej MKP poskytuje v listinné nebo elektronické podobě.

 

čl. 37

(1) Není-li dále stanoveno jinak je čtenář povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v MKVM, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby,

a) jakmile ji nepotřebuje [viz též čl. 48 odst. (2)],

b) nebo před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(2) Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce ukončena.

(3) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.

(4) Knihovní jednotky je možné vracet i prostřednictvím boxu na vracení knih umístěného u vchodu do MKVM, a to pouze pokud povaha knihovní jednotky takové vrácení umožňuje bez rizika poškození. Knihovní jednotka je vrácena následující provozní den po vhození do boxu.

 

čl. 38

Výpůjční lhůta

(1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

(2) Pro všechny knihovní jednotky činí výpůjční lhůta 31 dní.

(3) Odstavec vypuštěn

(4) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MKVM předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

(5) Odstavec vypuštěn

(6) Odstavec vypuštěn

(7) Odstavec vypuštěn

(8) Již běžící výpůjční lhůtu MKVM může v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

(9) Registrovaní čtenáři, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, nebo mají doporučení očního lékaře (tzv. ZK) mají právo, aby jim byla na jejich žádost paušálně přiznána pro všechny jejich výpůjčky výpůjční lhůta dvojnásobná, než je lhůta obvyklá.

 

čl. 39

Prodlužování výpůjční lhůty

(1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše trojnásobku původní výpůjční lhůty.

(4) Výpůjční lhůta se prodlouží vždy o stejnou dobu, jaká uplynula od okamžiku výpůjčky, případně od předešlého prodloužení. [Tj. s výhradou omezení v odst. (3), trvá výpůjční lhůta ode dne prodloužení stejnou dobu, jakou měla výpůjční lhůta původní, stanovená při výpůjčce.]

(6) Čtenářům, kteří sdělí svou e-mailovou adresu a telefonní číslo MKVM bezplatně zasílá elektronické zprávy pět dní předem, upozorňující na vypršení výpůjční lhůty. V den, kdy má být výpůjčka vrácena, MKVM zasílá SMS s informací o konic výpůjční doby. MKVM tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. MKVM z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

 

čl. 40

Opětovná (též štafetová) výpůjčka

(1) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, může v průběhu výpůjční lhůty přinést do knihovny, a aniž by ji předtím vracel, si ji opětovně vypůjčit, pokud není rezervována.

(2) Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí smluvní pokutu (čl. 60). Okolností, která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek MKVM za čtenářem nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.

(3) Knihovní jednotku podle odst. (1) si může vypůjčit i jiný čtenář.

(4) Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) je splněna a ukončena původní smlouva o výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.

 

čl. 41

Rezervování knihovní jednotky

(1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotkys výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití.

(2) Rezervování provádí MKVM na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, nebo jiným způsobem umožňujícím ověření totožnosti žadatele.

(3) MKVM může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou.

 

čl. 42  Článek vypuštěn

 

čl. 43

(1) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(2) O splnění rezervace uvědomí MKVM čtenáře záznamem do čtenářského konta a dále případně i elektronicky).

(3) Odstavec vypuštěn.

(4) MKVM nenese odpovědnost za to, že elektronické vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě.

(5) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá dva týdny.

 

čl. 44

(1) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.

 

čl. 45

Článek vypuštěn.

 

Hlava XI.

Společná ustanovení o výpůjčkách

 

čl. 46

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

 

čl. 47

Článek vypuštěn.

 

čl. 48

(1) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji

a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,

b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám [s výjimkou podle odst. (2)].

 (2) Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku

a) užívat pro vlastní potřebu,

b) bezplatně přenechat k užití osobě navzájem blízké. Přenecháním knihovní jednotky se však uživatel vůči MKVM nezbavuje povinností podle odst. (1), povinnosti knihovní jednotku včas a řádně vrátit apod.

 

čl. 49

Výpůjční limity

(1) V celé MKVM může mít registrovaný čtenář současně vypůjčeno nejvýše dvacet knihovních jednotek.

(2) odstavec vypuštěn

(3) Čtenář mladší 15 let má limity vymezené odst. (1). Na písemně projevené přání čtenářova zákonného zástupce a za písemně projeveného souhlasu čtenářova ručitele MKVM snížení limitů neuplatní. Zákonný zástupce týmž způsobem může určit, že limit bude nižší.

(4) Odstavec vypuštěn.

 

čl. 50

Čtenář může jako součást ochrany před zneužitím svého čtenářského průkazu požádat MKVM, aby snížila počet knihovních jednotek, které lze na tento průkaz současně vypůjčit. Tuto úpravu může čtenář učinit i sám prostřednictvím internetu nebo v knihovně prostřednictvím čtenářského počítače. Obdobně je možné zvýšit tento počet zpět až na limitní hodnoty podle čl. 49.

 

čl. 51

Článek vypuštěn.

 

Hlava XII.

Reklamační řád

 

čl. 52

Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“)

a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu MKVM poskytla,

b) s tím, že mu služba ze strany MKVM poskytnuta nebyla, ač měla být,

c) s jednáním knihovníka, který službu jménem MKVM poskytoval nebo její poskytnutí odepřel,

d) nebo s jakoukoliv další skutečností týkající se MKVM,

má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

 

čl. 53

Obsah reklamace

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má MKVM odeslat vyřízení reklamace.

 

čl. 54

(1) Reklamace se podává ústně nebo písemně.

(2) Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MKVM může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

 

čl. 55

Knihovna příslušná k podání reklamace

(1) Reklamace se podává v té knihovně,

a) ve které reklamovaná skutečnost nastala,

b) v níž vyšla najevo

c) nebo s jejíž činností přímo souvisí.

 (2) Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.“.

 

čl. 56

Odpovědná osoba

V každé knihovně musí být po celou provozní dobu přítomen vedoucí této knihovny nebo jiná osoba pověřená vyřizováním reklamací.

 

čl. 57

Lhůta a forma vyřízení reklamace

(1) Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.

(2) Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

 

čl. 58

Stížnost řediteli VMK

Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost řediteli VMK. Stížnost se podává sekretariátu ředitele VMK.

 

Hlava XIII.

Dluh čtenáře

 

čl. 59

Plnění dluhu

(1) Peněžitý i nepeněžitý dluh, včetně vrácení výpůjčky, je možno plnit v MKVM , nestanoví-li knihovní řád jinak

(2) Odstavec vypuštěn.

(3) Odstavec vypuštěn.

(4) Odstavec vypuštěn.

(5) MKVM neumožňuje bezhotovostní plnění peněžitého dluhu.

(6) MKVM je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

 

čl. 60

Prodlení se splněním dluhu

(1) Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, MKVM má právo čtenáře o splnění dluhu upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté dluh splněn, MKVM má právo postupovat podle čl. 66.

(2) MKVM čtenáře upomíná e-mailem a na jeho kontaktní adresu, případně na další adresu, kterou uvedl, pokud dluh nebyl uhrazen po předchozí upomínce.

(3) Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, MKVM odesílá upomínky a předžalobní výzvu MKVM jeho zákonnému zástupci.

(4) Předžalobní výzvu MKVM též odesílá čtenářovu ručiteli. Je-li zákonný zástupce a ručitel totožný, MKVM předžalobní výzvu odesílá jen jednou.

(5) Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji MKVM odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

(6) Čtenář je povinen MKVM nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné a odměny vyplacené třetím osobám.

(7) Splatnost nákladů za upomínku nebo předžalobní výzvu nastává dnem jejího odeslání.

 

čl. 61

Článek vypuštěn

 

čl. 62

Článek vypuštěn

 

čl. 63

Prodlení s vrácením delším než rok

Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a MKVM do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která je splatná ihned po ukončení této smlouvy. Cenu přitom MKVM stanoví obdobně podle čl. 64.

 

čl. 64

Náhrada vypůjčené knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k její ztrátě či zničení během doby, kdy ji měl vypůjčenou. Za zničenou knihovní jednotku je považována i knihovní jednotka neúplná či zjevně poškozená tak, že již není pro knihovnu dále upotřebitelná.

(2) Odstavec vypuštěn.

(3) Čtenář nahrazuje škodu podle své volby

a) věcnou náhradou

b) nebo v penězích.

Na základě této volby uzavře MKVM se čtenářem dohodu o náhradě škody. Dokud není tato dohoda uzavřena, oznámení škody nemá právní význam.

(4) Zvolil-li čtenář věcnou náhradu, nahradí knihovní jednotku shodnou věcí a uhradí knihařské a knihovnické zpracování podle čl. VIII odst. 1 přílohy knihovního řádu.

(5) Zvolil-li čtenář náhradu v penězích, uhradí paušální částku stanovenou v čl. VIII odst. 1 přílohy knihovního řádu + cenu za knihovní jednotku

(6) Je-li skutečná škoda zjevně vyšší než paušální částka + cena za knihovní jednotku stanovená v čl. VIII přílohy knihovního řádu, má MKVM právo žádat náhradu skutečné škody dle odborného odhadu knihovníka.

(7) Je-li prostřednictvím boxu na vracení knih vrácena zničená knihovní jednotka, nahradí čtenář škodu vždy v penězích. Dohoda o náhradě škody se v takovém případě neuzavírá, MKVM zaúčtuje částku odpovídající náhradě škody na konto čtenáře a informuje čtenáře emailem či telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.

(8) Odstavec vypuštěn.

(9) Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní  a věcné náklady MKVM na úkony související s likvidací škody.

 

čl. 65

Poškození knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k jejímu poškození během doby, kdy ji měl vypůjčenou.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí zjevné poškození, které významně snižuje možnost užití či kvalitu knihovní jednotky. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

 (3) Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.

(4) Je-li prostřednictvím boxu na vracení knih vrácena poškozená knihovní jednotka, MKVM zaúčtuje částku odpovídající náhradě škody na konto čtenáře a informuje čtenáře e-mailem či telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.

 

čl. 66

Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů MKVM může chránit svá práva

a) u soudu,

b) u orgánů činných v trestním řízení,

c) odprodejem pohledávky jiné osobě,

d) nebo dalším zákonem předvídaným způsobem.

 

čl. 67

(1) O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí MKVM nebo jím pověřený zaměstnanec. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(2) Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

 

čl. 68

Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení této hlavy použijí přiměřeně.

 

Hlava XIV.

Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

 

čl. 69

Zveřejnění knihovního řádu

(1) Knihovní řád je zpřístupněn

a) k nahlédnutí v každé knihovně na dostupném místě,

b) na internetových stránkách MKVM na adrese http://knihovna-vm.cz/,

c) každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma

d) a případně i jiným vhodným způsobem.

(2) Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami.

čl. 70

 

Zveřejnění změn knihovního řádu

(1) Změny Knihovního řádu MKVM oznámí uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností

a) v každé knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,

b) na internetových stránkách MKVM

c) a jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.

(2) Oznámení podle odst. (1) písm. a) a b) se odstraní nejdříve za půl roku od účinnosti změny.

(3) Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.

 

Hlava XV.

Výjimky z knihovního řádu

 

čl. 71

(1) O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.

(2) O ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje vedoucí MKVM nebo jím pověřený zaměstnanec.

(3) Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

 

Hlava XVI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

čl. 72

Ustanovení přechodná

(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti MKVM i jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

(2) Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto znění knihovního řádu se zachovávají beze změny.

(3) Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto znění knihovního řádu se řídí podle znění knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto zněním knihovního řádu.

(4) Smluvní pokuty, na něž MKVM vzniklo právo před účinností tohoto znění knihovního řádu, se řídí zněním knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce knihovní jednotky.

 

čl. 73

Rozhodný právní řád a pravomoc soudu

(1) Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců a ručitelů na jedné straně a MKVM na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.

(2) Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1) mají soudy České republiky.

(3) Umožňuje-li právní řád sjednat místní příslušnost soudu, je jím soud, v jehož obvodu se nalézá sídlo MKVM.

 

čl. 74

Účinnost

 (1) Toto znění je účinné od 31. 12. 2023

Ve Vysokém Mýtě dne 14. 12. 2023

Bc. Petra Příhodová

Vedoucí  knihovny ve Vysokém Mýtě

 

 

Příloha Knihovního řádu MKP (Ceník)

čl. I

Zápisné včetně poplatku za první registrační období podle čl. 31 odst. (1)

a) pro čtenáře věku alespoň 15 let                                                                     180 Kč

b) pro čtenáře od 6 let do 15 let                                                                          80 Kč

c) pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu                                  zdarma

d) pro držitele průkazu ZTP, ZTP-P                                                                     zdarma

e) zkrácené tříměsíční zápisné pro čtenáře od 6 let                                              100 Kč

čl. II

Poplatek za registrační období podle čl. 31 odst. (3)

a) za jeden rok pro čtenáře věku alespoň 15 let                                                   180 Kč

b) pro čtenáře od 6 ti let do 15 let                                                                        80 Kč

c) pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu                                   zdarma

d) pro držitele průkazu ZTP, ZTP-P                                                                       zdarma

e) zkrácené tříměsíční zápisné pro čtenáře od 6 let                                               100 Kč

čl. III

Kauce podle čl. 15 odst. (1) činí                                                                        1 000 Kč

čl. IV

Duplikát čtenářského průkazu podle čl. 29 odst. (6) činí                                           20 Kč

čl. V

Rozmnoženiny podle čl. 5 odst. (4)

a) za jednostrannou kopii formátu A4                                                                        3 Kč

b) oboustranná kopie formátu A4                                                                              6 Kč

c) za tisk jedné strany formátu A4                                                                             3 Kč

čl. VI

článek vypuštěn

 čl. VII

Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11

a) za MVS vyžádanou čtenářem MKVV se vybírá poplatek (odeslání žádanky, administrativní úkony, poštovné)

skutečné náklady dle sazebníku České pošty

b) za MVS vyžádanou jinou knihovnou - 1 zásilka do 3 ks dokumentů (administrativní úkony a poštovné) skutečné náklady dle sazebníku České pošty

čl. VIII

1) Peněžitá náhrada škody zničené či ztracené knihovní jednotky

(čl. 64) úkony, které jsou spojeny s likvidací škody.

a) při všech náhradách je manipulační poplatek ve výši 100,- Kč za jedno dílo (rozumí se l knihu),

 b) při náhradách za periodika je manipulační poplatek ve výši 20,- Kč za jedno dílo (rozumí se l časopis),

 c) za poškození obalu knihy, CD, MG, čárového kódu    10,- za jedno dílo,

   

čl. IX

Upomínání a soudní vymáhání dluhu podle čl. 60 odst. (6)

  Vymáhání nevrácených výpůjček

1. Zpozdné

Připomínka zaslaná e-mailem pět dní před vypršením lhůty              zdarma

Připomínka zaslaná SMS v den vypršení lhůty                                 zdarma

Za jednu knihovní jednotku a  jeden den                                           1,- Kč

Za dokument půjčený prostřednictvím MVS a jeden den                     5,- Kč

Předžalobní výzva                                                                        120,- Kč

Smluvní pokuta za podání žaloby                                                 2000,- Kč 

 

 

 

 

Pravidla pro používání boxu na vracení knih:

  • box slouží k vracení knihovních jednotek (knih, časopisů) mimo provozní dobu knihovny

  • funkce boxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Uživatel po načtení vrácených knih obdrží potvrzení e-mailem, za předpokladu, že při registraci uvedl e-mailovou adresu

  • knihovna vyzvednuté knihovní jednotky odepíše ze čtenářského konta následující pracovní den

  • do boxu vhazujte pouze knihy a časopisy (hřbetem napřed), ne CD

  • pokud jdou při vracení knihovních jednotek vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny

  • knihovní jednotky, které byly proti stavu při půjčování jakýmkoli způsoben poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše

  • výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů se automaticky neprodlužuje

  • čtenář si může provedenou transakci ověřit on-line prostřednictvím čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem

  • knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě knihovny

  • prosíme, nevhazujte čtenářské průkazky či jiné předměty, než výše uvedené

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  08:00 - 18:00
Úterý  07:00 - 15:00
Středa  08:00 - 18:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 08:00 - 17:00

 

 

Oddělení pro děti

Pondělí  12:00 - 17:00
Úterý  13:00 - 17:00
Středa  08:00 - 12:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé čtenáře, Meziknihovní výpůjční služby, vedoucí knihovny

Bc. Petra Příhodová

778 724 360

  770 153 401

  

Oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční služby, zvuková knihovna, katalogizace

Daniela Halousková 778 724 360

  

Oddělení pro dětské čtenáře, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

Bc. Barbora Jánová 778 724 361

 

Středisková knihovna, výpůjční služby

Dana Svatošová 778 724 362